Brev till Johan Forssell

Stockholm 2023-03-28

Bäste minister Johan Forssell,

Organisationer i det civila samhället är ett av de viktigaste verktygen som människor har för att förbättra sin situation och sitt samhälle. Ett exempel bland många är vårt samarbete i Sydasien där Sveriges stöd genom Framtidsjorden skapar förutsättningar för bönder att anpassa sin produktion av livsmedel till klimatförändringar som redan idag gör sig kännbara på den indiska landsbygden och i Himalayas bergstrakter. Genom utbildning, organisering och ekonomiska förutsättningar möjliggör svenskt utvecklingsbistånd att människor på landsbygden har en god inkomst och försörjning. Detta leder i sin tur till att människor kan leva kvar på landsbygden och utveckla sin produktion, sin inkomst och bevara miljö- och naturvärden samtidigt som man minimerar både temporära och permanenta migrationsströmmar och instabilitet på den indiska kontinenten.

Ett annat exempel är vårt samarbete i Latinamerika där bönders levnadssituation och självförsörjningsgrad förbättras genom våra insatser. Utvecklingen av ekologisk produktion har stärkts i flera länder i Latinamerika, exempelvis i Brasilien, Ecuador, Bolivia och Colombia. Genom insatserna så har flera nätverk för producenter bildats som nu fungerar stärkande för förädlingen och kommersialiseringen av böndernas ekologiska produkter. Dessa produkter utgör nu inte bara en matsäkerhet för den enskilda familjen utan de ekologiska produkter finns nu på både de lokala och nationella marknaderna. Genom våra  organiserade insatser så har bönder kunnat utkräva rättvisa priser och de når idag fler konsumenter med sina produkter, vilket i sin tur bidragit till en högre avkastning på de producerade varor.

Genom dessa insatser har bönders livssituation i Latinamerika förbättrats samtidigt som man förändrat brukandet av jorden till ett med mindre kemiska insatsvaror och ett mindre miljö- och klimatavtryck.

Framtidsjorden vet att ett aktivt, demokratiskt civilsamhälle gör det möjligt för människor att gå samman och hantera gemensamma problem liksom att ha en starkare röst i samhället. I länder med utbredd fattigdom och förtryck är ett starkt civilsamhälle helt avgörande för människors strävan efter bättre liv. Därför var det med glädje som vi noterade regeringens löfte att öka andelen stöd till civilsamhället i biståndet, men med besvikelse som vi inte såg någon satsning på detta i budgeten.

Nu finns en ny chans, med de 1,2 miljarder som finns kvar att fördela till biståndsverksamhet i vårändringsbudgeten. Inom plattformen CONCORD Sverige har vi analyserat februariprognoserna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, och konstaterat att denna summa av budgeterade asylavräkningar inte kommer att nyttjas av dem. Därför finns redan minst 1,2 miljarder att fördela till biståndsverksamhet i vårbudgeten.

Det är bra att detta gör en ökning av biståndsverksamheten möjlig. Det uppväger inte hela den minskning av biståndet som regeringen tidigare gjort, men det ger en ny möjlighet att leva upp till åtagandena i den politik som regeringen lagt fast.

Varje krona för mänsklig säkerhet, mänskliga rättigheter, mänsklig utveckling och mänsklighetens framtid på en levande planet är viktig och kan via lokalt förankrade krafter i civilsamhället göra skillnad i människors liv. Det behövs mer än någonsin i den perfekta storm som spridit sig över världen med konflikter, ekonomiska kriser och ökad ojämlikhet, hungerkris, miljö- och klimatkris, och backlash för jämställdhet och demokrati.

Här är våra rekommendationer till Dig och regeringen inför fördelningen av de 1,2 miljarderna:

1. Avsätt ytterligare en halv miljard till civilsamhällesanslaget
Med ytterligare en halv miljard till detta anslag lever regeringen tydligt upp till löftet om att öka andelen bistånd till civilsamhället. Anslagspost 5 i budgeten är den del av biståndet som uttryckligen syftar till att stärka ett fritt och demokratiskt civilsamhälle i Sveriges samarbetsländer, med kapacitet att bidra till bättre villkor för människor. Dessutom ger mer resurser till detta anslag också mer till flera andra av regeringen prioriterade områden, som jämställdhet, klimat och miljö, hälsa samt stöd till demokratikämpar och människorättsförsvarare.

2. Säkerställ att satsningen på civilsamhället blir en långsiktig inriktning
Regeringen har effektivitet, transparens och långsiktighet som ledord i biståndspolitiken. Lägg stödet till civilsamhället via anslagspost 5 på en ny och högre nivå och kommunicera att denna nivå är det nya normala även på sikt, så att ryckighet och onödig byråkrati undviks och avtalsparter inom det svenska biståndet kan fokusera på innehåll och resultat.

Visst kan vi och våra internationella samarbetsorganisationer förvänta oss att Du och regeringen i vårbudgeten infriar löftet och använder de outnyttjade 1,2 miljarderna till att öka andelen bistånd som går till civilsamhället?

Vänliga hälsningar

Tobias Linghag
Verksamhetsledare
Framtidsjorden