Framtidsjordens styrelse

Framtidsjorden är en ideell förening och det högsta beslutande organet är årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse som förvaltar föreningen mellan årsmöten. Styrelsen för Framtidsjorden består av 10 personer och valdes på årsstämman den 14 maj 2023. På stämman valdes även valberedning och revisorer.

 

 

Valberedning

Maud Gyberg
Sammankallande
Bosse Johansson
Per Lindh

Revisorer

Carola Nilsson, Prosper Revision
Auktoriserad revisor
Lars Fredriksson
Revisorssuppleant
Fredrik Nilsson
Internrevisor Ordinarie
Pernilla Siljehag
Internrevisor Suppleant