Om oss

Framtidsjorden är ett nätverk av lokala organisationer i Sverige, Latinamerika och Asien.
Allt arbetet inom Framtidsjordens nätverk utgår från en socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund och fokus ligger på att skapa hållbar landsbygdsutveckling, lösa urbana miljöfrågor, bevara biologisk och kulturell mångfald, samt genusrelaterade frågor och kvinnors rättigheter inom denna kontext. 

Vision och mission

Framtidsjorden är en förening med målet att utveckla ett ekologiskt hållbart och socialt rättvist samhälle:

– där ekologisk odling och hållbarhetstänkande i jord och skogsbruk är normen

–  där människors har möjlighet till egen försörjning samt stark självtillit där naturen samt biologiska och kulturella mångfald värderas och vårdas

–  där politiska beslut och folklig organisering bidrar till minskade klimatförändringar och ökad biologisk mångfald

–  där natur- och miljöutbildning finns tillgänglig för alla och i alla åldrar, där bönders-, urfolks- och minoriteters rättigheter efterlevs, och

–  där kvinnors och flickors rättigheter efterlevs. 

Läs mer:  kärnfrågor och utmaningar.

Strategisk långtidsplan

Ekologi, självtillit och samarbete

Framtidsjorden har tre grundprinciper där ekologi och biologisk mångfald är grunden.

Ekologi innebär samspelet mellan allt levande. Allting hänger samman, och utan naturen kan människan inte leva. Mänskligheten måste därför hushålla med naturens resurser, så det alltid finns tillräckligt för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationer av växter, djur och människor.

Självtillit innebär att ha makten över sin verklighet, och att åtnjuta demokrati, mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, och rätten att skapa sig en egen identitet. Det är även rätten att kunna leva i kontakt med sitt ursprung, att förstå och identifiera sig med det sammanhang man lever i och att känna sig hemma i en kultur. 

Samarbete är en förutsättning för att skapa förändring, och genom organisering och solidaritet går det att åstadkomma förändring som börjar på gräsrotsnivå och går vidare upp genom lokalsamhälle, regioner, länder och slutligen till global nivå.  

Historia↴

Framtidsjorden bildades 1988 utifrån visionen om att skapa ett internationellt miljönätverk där kunskap och erfarenhet från lokala organisationer i Syd skulle tas till vara. Arbetet kom att vila på tre ben; lokala pilotprojekt för miljöutveckling, utbildning och nätverkande, samt utgå från de tre grundprinciperna om ekologi, självtillit och samarbete.

Redan under Framtidsjordens tidiga år fanns ett samarbete med Biskops Arnös folkhögskola, där man höll utbildningar bland annat i ekologi och kommunikation. Även kunskapsutbytet mellan Syd och Sverige (“Lära av Syd”), där medlemmar från nätverket kommer till Sverige och delar med sig av sin kunskap på skolor, föreningar och kommuner. Detta samarbete har funnits sedan 90-talet och är fortfarande en viktig del i Framtidsjordens verksamhet.

Idag är våra viktigaste delar programverksamheten i Sydasien och Latinamerika, praktikantprogrammet och informationsarbete. Vi arbetar tillsammans med våra medlemsorganisationer i Syd och i Sverige och alla deltar i de beslut som berör dem.

Styrelsen↴

Framtidsjordens styrelse väljs på årstämman av våra medlemmar i Sverige, det vill säga våra vängrupper.

Agenda 2030↴

Framtidsjorden arbetar aktivt med Agenda 2030 och de Globala målen. Fokus ligger främst på målen  “Ingen hunger”, “Hållbar konsumtion och produktion” och “Bekämpa klimatförändringarna”, men alla målen är viktiga och hänger ihop. Läs mer nedan om hur Framtidsjorden och nätverkets organisationer arbetar med dessa.

Riktlinjer och policy↴

Framtidsjorden arbetar utifrån vissa riktlinjer och policys. Läs mer om dessa nedan.