Framtidsjorden & Agenda 2030

De globala målen↴

I september 2015 tog FN:s medlemsländer fram 17 mål för att uppnå en global hållbar utveckling – de Globala målen. Målen täcker alla tre dimensioner av hållbar utveckling; de sociala, ekonomiska och miljömässiga. Genom målen (som alla länder, människor, organisationer och företag i hela världen är ansvariga för att genomdriva) vill man avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen. Och detta ska vara gjort till år 2030!

De 17 Globala målen fokuserar på olika områden som beskrivs närmare i de totalt 169 delmålen och de 230 indikatorerna.

Framtidsjordens arbete↴

Framtidsjorden jobbar aktivt med Agenda 2030 och de Globala målen är med i arbetet både i Sverige, Asien och Latinamerika. Alla målen hänger ihop med varandra och är lika viktiga för att kunna uppnå en hållbar utveckling i världen. Exempelvis är det svårt att uppnå mål 2 “Ingen hunger”, utan att även arbeta med mål 12 “Hållbar konsumtion och produktion” som säkrar matproduktionen. På ett eller annat sätt berör Framtidsjordens arbete direkt eller indirekt alla de 17 Globala målen, men vissa mål arbetas det mer med. Läs mer om dem här nedan eller testa vad du kan om Agenda 2030 i quizet nedan.