Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Konsekvenserna av klimatförändringarna märks redan av över hela jorden, men mest påtagligt är det för de som lever i utsatthet, fattigdom och marginalisering. Klimatförändringarnas konsekvenser påverkar i stort sett alla de resterande globala målen; torka till följd av klimatförändringar ger sämre skördar, hotar människors rätt till matsuveränitet och leder till undernäring och hunger; freden hotas i och med ökade konflikter, och människor blir klimatflyktingar till följd av att fler platser blir obeboeliga. Med omställning och agerande går det dock fortfarande att hindra den globala uppvärmningen från att stiga över 2 grader.

Framtidsjorden arbetar för att bekämpa klimatförändringarna genom att sprida kunskap och stärka utsatta gruppers och småbrukares motståndskraft mot klimatförändringar. En konsekvens som märks av på många håll i det globala Syd är torka och uteblivet regn, vilket skapar problem för jordbrukare som är beroende av regnvatten för att kunna skörda. I nätverket Framtidsjorden utbyter man erfarenheter och kunskaper om exempelvis grödor som är tåliga för torka, odlingstekniker som kräver mindre vatten och naturliga bekämpningsmedel istället för kemikalier. Flera av nätverkets organisationer arbetar med bevarandet av skog och natur, vilket även det är åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Delmål:

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande, en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.