Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser

"Hindra den globala uppvärmningen"

Konsekvenserna av klimatförändringar känns redan över hela världen, men mest signifikant för dem som lever i sårbarhet, fattigdom och marginalisering. Konsekvenserna av klimatförändringar påverkar praktiskt taget alla återstående globala mål; torka på grund av klimatförändringar orsakar sämre skördar, hotar människors rätt till livsuveränitet och leder till undernäring och hunger; Fred hotas med ökade konflikter, och människor blir klimatflyktingar när fler platser blir obeboeliga. Men genom förändring och åtgärder är det fortfarande möjligt att förhindra att den globala uppvärmningen stiger över 2 grader.

Framtidsjorden arbetar för att bekämpa klimatförändringarna genom att sprida kunskap och genom att stärka utsatta grupper och småbrukares motståndskraft mot klimatförändringar. En konsekvens som märks i många delar av det globala syd är torka och brist på regn, vilket skapar problem för jordbrukare som är beroende av regnvatten för att växa. I Framtidsjordens nätverk utbyter vi erfarenheter och kunskap om till exempel grödor som är resistenta mot torka, odlingstekniker som kräver mindre vatten och hur man använder naturliga bekämpningsmedel istället för kemikalier. Flera av nätverkets organisationer arbetar med att bevara skogen och naturen, som också är åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.


Mål:

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande, en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.