Större representation i beslutsfattande!

Kvinnor och icke­binära måste få större infly­ tande och makt att styra över sina egna liv.

Fler perspektiv, kunskaper och erfarenhet­ er måste tas i beaktning för att vi ska kunna fatta rätt beslut i klimatfrågan. Kvinnor och icke­binära måste bli hörda, lyssnade på, och tillåtas ta plats i beslutsfattande. Vi måste börja lyssna till sanningssägare, oavsett hur de ser ut. Vi kan inte bara lyssna på vita gubbar (det var så vi hamnade här). Hela samhället tjänar på att kvinnor får mer makt och inflytande på individuell, strukturell och institutionell nivå. Som ett exempel så bru­ kar kvinnliga riksdagsledamöter prioritera sociala­ och utvecklingsfrågor, och länder med högre andel kvinnor i parlamentet är mer troliga att ratificera internationella miljöfördrag.

Inte bara blir det bättre, mer rättvisa och mer effektiva resultat av att inkludera kvinnor i arbetet med klimatomställning, det kan också få ringar på vattnet och förändra den lokala, kulturella synen på begränsan­ de könsroller. Detta kan i sin tur leda till kvinnors ökande deltagande i andra offent­ liga sammanhang. Man måste dock vara noggrann med att kvinnor verkligen deltar i beslutsfattande längs med hela processen, och inte endast är närvarande eller har admi­nistrativa stödfunktioner. För Framtidsjorden är det ett viktigt resultat att kvinnliga bönder i vår målgrupp har erkänts för sin kunskap lokalt och nu kan ha ledande roller inom fortsatt omställning till ett ekologiskt och klimatanpassas jordbruk. Rajmani nedan är en av dessa bönder.

Läs mer om rättvis politik, deltagande, diskriminering och civilsamhället.

Rajmani berättar:

Rajmani är bonde och ledare. Hon odlar hirs, linser, blommor och grönsaker. Som ledare i kvinnogruppen Manthayamman jobbar hon också för att förbättra kvinnors levnadsförhållanden genom att stärka deras kapacitet och ge dem en säkrare roll i samhället.

Kvinnogruppen startades med hjälp av organisationen CIRHEP år 2014 och har 20 medlemmar. Rajamani utsågs till ledare för Manthayamman genom en demokratisk omröstning. Medlemmarna tyckte hon var den bäst lämpade för uppdraget pga hennes kunskap, kompetens och förmåga att moti­vera andra.

Rajamani bor i Kurumbapatti utanför staden Nilakottai i Tamil Nadu, södra Indien. Här förväntas kvinnor ta hand om hemmet och har sällan kontakter utanför familjen och de närmsta grannarna. Detta begränsar många kvinnor i sin utveckling och gör dem beroende av män – något som Rajamani, med hjälp av CIRHEP vill ändra på.

Kvinnogruppen är bland annat ett ekonomiskt samarbete för att underlättar kvinnornas möjlighet att ta lån, något som kan vara svårt att göra som kvinna i Indien. Varje månad arrangerar Rajamani möten
där medlemmarna samlar in ett överens­ kommet belopp. Två dagar efter mötet åker ett par medlemmar till banken för att sätta in den hopsamlade summan pengar på ett gemensamt sparkonto. Denna tur till banken utförs av ett nytt par varje månad så att alla inom gruppen får erfara hur ett bankmöte går till. Syftet med detta är att som kvinna bryta emot normen om att främst män utför bankärenden. Rajamani menar att ”med ökat ansvar och en starkare självständighet så stärks även kunskap och kompetens vilket i sin tur leder till ett förstärkt självförtroen­ de.” Genom initiativet med kvinnogruppen har bankernas förtroende för kvinnor ökat vilket har resulterat i att de numera också ger ut lån till kvinnor, något de inte gjorde tidigare. Rajamani känner sig stolt över vad de åstadkommit hos banken och säger:

”Tidigare visste inte många kvinnor hur en bank fungerar eller hur man gör för att ansöka om lån. Jag har nu tagit lån i mitt eget namn och det kan flera andra kvinnor också göra.”

Kvinnogruppen och Rajamanis ledarskap har, utöver det ekonomiska samarbetet, bidragit till en trygg, social och utvecklande miljö för kvinnorna där de kan dela med sig av sina utmaningar, erfarenheter och lösningar. Rajamani motiveras av att stärka kvinnors kapacitet på landsbygden och vill se att fler kvinnor får ökad respekt och status i samhället. I Kurumbapatti är hon en förebild och hon visar vägen framåt för människor långt utanför byns gränser.