Quiz: Vad kan du om Agenda 2030?

Testa dina Kunskaper om Agenda 2030, vad innebär dessa globala mål egentligen?

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

1) Vilka är de tre övergripande områdena som är satta för Agenda 2030?

Källa: Globalamalen.se

2) Vilka är de viktigaste målen i Agenda 2030?

3) Vem/vilka är ansvariga för att Agenda 2030 och att de Globala målen genomförs i Sverige?

Regeringens ministrar är de som är ansvariga för att Agenda 2030 genomförs i Sverige, även om vissa ministrar (bistånds- och klimatministern, samt civilministern) har ett extra stort ansvar i detta arbete. För att de Globala målen ska uppnås måste dock hela samhället involveras i arbetet. Källa: globalamalen.se

4) När antogs Agenda 2030 av FN:s medlemsländer?

5) Vilka liknande mål företräddes de Globala målen och Agenda 2030 av?

Millenniemålen sattes år 2000 med syfte att världens alla länder tillsammans skulle ta sig ann de globala utvecklingsfrågorna. Genom FN sattes de 8 millenniemålen som är; Halvera jordens fattigdom och hunger; Se till att alla barn får gå i grundskola; Öka jämställdheten mellan kvinnor och män; Minska barnadödligheten; Förbättra mödrahälsan; Stoppa spridningen av hiv och aids; Säkra en hållbar utveckling; Öka samarbetet kring bistånd och handel. År 2015 skulle de satta målen vara uppnådda, och man skapade då de nya Globala målen och Agenda 2030 för att fortsätta arbetet.

6) Hur många länder har skrivit under Agenda 2030?

7) Vilka 3 Globala mål jobbar Framtidsjorden främst med?

Läs mer om detta under Om oss->Agenda 2030

8) Uppföljning av Agenda 2030 är en viktig del. Detta görs genom 230 indikatorer för de 17 globala målen. Vilka har ansvaret att ta fram Sveriges nationella indikatorer för att mäta hur det går för Sverige i relation till Agenda 2030?

9) Vilka är de tre delarna av hållbar utveckling som är grunden till de globala målen och Agenda 2030?

10) Enligt en rapport av tre svenska forskare utgiven 2018 skulle inna alla globala mål uppnås 2030 om allt fortsatte som vanligt. Hur många mål skulle uppnås om vi fortsätter som idag?

Källa: Johan Rockström, David Collste, och Sarah Cornell, 2018.