Öppet brev till Liberalerna om biståndet

Till Liberalernas partistyrelse,                20240404

Vi skriver till er som representanter för Framtidsjorden, en av de små ideella organisationer som nyligen belyser våra farhågor i en debattartikel angående den nya biståndsstrategin. Vår organisation, likt många andra, står inför allvarliga utmaningar till följd av er regerings nya biståndsstrategi för civilsamhället, och då inte minst kravet om tredubblad medfinansiering för civilsamhällets biståndsprojekt. Vi är övertygade om att dessa förändringar kan ha djupgående konsekvenser, inte bara för oss och folkrörelsebiståndet, utan även för Sveriges roll i den globala utvecklingen.

Små ideella organisationer, likt Framtidsjorden, bedriver effektiva projekt som främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati och hållbar utveckling tillsammans med marginaliserade grupper av människor med begränsat demokratiskt utrymme. Vårt arbete stärker grupper och individer i deras lokala samhällen och bidrar till långsiktiga förändringar. Den föreslagna ökningen av medfinansieringskravet hotar att underminera vår förmåga att bedriva detta viktiga arbete. Detta skulle inte bara påverka oss som organisationer, utan främst ha negativa följder för de tusentals människor världen över som bedriver hållbarhetsarbete med vårt stöd. Det vill säga, minska deras och vår förmåga att bekämpa ofrihet världen över.

Vi är bekymrade över den brist på samråd och konsekvensanalys om denna strategiförändrings effekt på det folkrörelsebistånd som under ett halvt sekel byggt upp fungerande samarbeten med partners i svaga demokratier. I linje med de värderingar om frihet och individens rättigheter som Liberalerna representerar, hoppas vi att ni kan svara på några frågor direkt i stället:

  1. I förhållande till Liberalernas principer om ekonomisk frihet och det fria initiativet: Hur bedömer Liberalerna risken att en tredubbling av medfinansieringskravet kommer att minska mångfald och innovation inom civilsamhället?
  2. Liberalerna har länge förespråkat demokrati och individens rätt till representation. Hur ser ni på risken att de höjda finansiella kraven kan leda till att endast större, resursstarka organisationer kan verka inom biståndsarbete, och därmed minska representationen av en bredare del av svenska samhället inom dessa viktiga områden?
  3. I linje med Liberalernas fokus på transparens och ansvarsskyldighet, hur kommer regeringen att säkerställa att denna förändring i biståndsstrategin för civilsamhället genomförs med full insyn och ansvarstagande gentemot de små organisationerna som kommer att påverkas mest?
  4. Hur planerar Liberalerna att stödja civilsamhällets viktiga roll i att främja demokrati, mänskliga rättigheter och global utveckling, i ljuset av de nya ekonomiska utmaningarna som dessa organisationer nu står inför?

Det är av största vikt att säkerställa att Sveriges biståndspolitik inte bara är effektiv utan också hållbar och inkluderande. De åtgärder som nu ligger på bordet kommer inte att bekämpa ofriheten, de riskerar snarare att minska insatser för mänskliga fri- och rättigheter.

Vi ser fram emot ett konstruktivt samtal om hur vi kan fortsätta att bidra till en positiv global utveckling.

Tobias Linghag,
Verksamhetsledare, Framtidsjorden