Öppet brev till Kristdemokraterna om biståndet

 Till Kristdemokraternas partistyrelse,       20240404

 

Vi, Framtidsjorden, är en av de små ideella organisationer som nyligen belyser våra farhågor angående den nya biståndsstrategin i en debattartikel. Vår organisation, likt många andra, står inför allvarliga utmaningar till följd av er regerings nya biståndsstrategi för civilsamhället, och då inte minst kravet om tredubblad medfinansieringen. Vi är övertygade om att dessa förändringar kommer att få djupgående konsekvenser, inte bara för oss som utförare av folkrörelsebiståndet, utan även för Sveriges roll i den globala utvecklingen.

Som kristdemokrater är ni kända för att förespråka värderingar som mänsklig värdighet, solidaritet och familjens centrala roll. Dessa principer är också grundläggande i vårt arbete. Genom våra insatser stärker vi marginaliserade grupper rättigheter och stöttar jordbruksfamiljer i utvecklingsländer. Den föreslagna ökningen av medfinansieringskravet, tillika den kaotiska hanteringen av omställningsprocessen, begränsar dock vår och andra liknande organisationers kapacitet att verka för dem.

Folkrörelsebiståndet har under ett halvt sekel utvecklats till att bedriva effektiva samarbeten i ett stort antal geografiska områden. Genom att bidra till en variation av kontextanpassad organisering och tillitsskapande aktiviteter så spelar civilsamhällets biståndsprojekt en ovärderlig roll i arbetet för internationell solidaritet och hållbar utveckling. Vi fruktar att utan vårt engagemang och nära samarbete med lokala samhällen, kommer Sveriges förmåga att bidra till lokalt anpassad utveckling och främjande av mänskliga rättigheter att avsevärt försvagas.

Mot denna bakgrund skulle vi vilja fråga er:

  1. Hur ser ni, som företrädare för ett parti som vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, på att de ökade finansiella kraven potentiellt kan utesluta små aktörer som är avgörande för att stärka just dessa värden i samhällen runt om i världen?
  2. Hur ska Kristdemokraterna säkerställa att Sveriges biståndsstrategier fortsätter att spegla vårt lands engagemang för global solidaritet och hållbar utveckling, speciellt med tanke på den kritiska roll som folkrörelsen spelar i fostrandet av dessa värden?

Vi ser fram emot en dialog som reflekterar era värderingar och beaktar effekterna av den föreslagna politiken.

Med vänlig hälsning,

Tobias Linghag,

Verksamhetsledare, Framtidsjorden