Makten över maten
Ett nätverk för matsuveränitet

Om nätverket
Nätverket Makten över maten samlar småbrukar-, solidaritets-, miljö- och människorättsorganisationer som samarbetar för att sprida information om – och skapa opinion för – matsuveränitet. Tillsammans har vi erfarenhet av arbete för matsuveränitet från hela världen – från nord till syd, öst till väst.

Matsuveränitet handlar om rätten till och kontrollen över den egna produktionen och konsumtionen av mat. Vi ser idag hur det medborgerliga inflytandet försvagas, samtidigt som matproduktion och naturresurser kommersialiseras. Nätverket Makten över maten arbetar för att lyfta begreppet matsuveränitet i relation till demokrati, mänskliga rättigheter och verklig hållbarhet.

Vår vision: ”Att bidra till att skapa en värld där alla människor har rätt till hälsosam och kulturellt lämplig mat producerad med ekologiskt hållbara metoder, och där småskaliga producenter har rätt att definiera sina egna livsmedels- och jordbrukssystem utan att begränsas av dumpning gentemot annat land.”

Organisationer i nätverket: Afrikagrupperna, Fian Sverige, Framtidsjorden, Jordens vänner Sverige, Latinamerikagrupperna, Småbrukarna, Svalorna Indien Bangladesh

Bakgrund
I det nyliberala system som idag dominerar världen pågår en global utförsäljning av naturresurser och en centralisering av makt. Det innebär att småproducenters, minoritetsgruppers, kvinnors och barns tillgång till produktiv mark, ekosystemtjänster och beslutandeplattformar begränsas. I en värld med växande klyftor, försvagade folkrörelser och en frammarsch av högerextremism äventyras matsuveränitet. Därför vill nätverket Makten över maten bygga en svensk folkrörelse för matsuveränitet, genom att stärka existerande samarbeten, sprida information om och skapa en opinion för matsuveränitet. Alla organisationer i samarbetet ställer sig bakom Nyéléni-deklarationen från 2007.

Matsuveränitet – kamp för mark och naturresurser
Småbrukarnätverket La Vía Campesina lanserade sin politiska vision av ”matsuveränitet” första gången på World Food Summit år 1996. Matsuveränitet är folkens rätt till hälsosam och kulturellt lämplig mat som produceras genom hållbara metoder, samt deras rätt att definiera sina egna livsmedels- och jordbrukssystem. Matsuveränitet bygger på småskalig och hållbar produktion som
gynnar samhället och naturen. Lokal livsmedelsproduktion och konsumtion prioriteras, vilket ger ett land rätten att skydda sina lokala producenter från billig och prisdumpande import och även rätten att styra sin egen produktion. Likväl innefattas konsumenternas rätt till kontroll över sin kost och sitt näringsintag.

Matsuveränitet omfattar även kampen för mark och jordreform som säkerställer rätten för människor att använda och hantera mark, naturresurser, vatten, frön och boskap. Dessa ska vara i händerna på de som producerar livsmedel och inte hos stora företagsintressen. Att mat och naturresurser hanteras som vilka produkter som helst inom världshandeln är ett av de främsta hindren för en utveckling mot verklig matsuveränitet.