Systemförändring för klimatet!

Mindre stöd till exportjordbruk, monokulturer och GMO!

Mindre stöd till exportjordbruk med gigantiska monokulturer av GMO grödor – denna livsmedelsstrategi försämrar möjligheterna till lokal klimatanpassning och ökar de globala utsläppen av växthusgaser.

Dagens globala livsmedelssystem (produktion, förädling, distribution och konsumtion) har en enorm klimatpåverkan och står för nästan en fjärdedel av de totala CO2-utsläppen. (Läs mer i IPCC rapport från Augusti 2019, kapitel 5).

Dagens ohållbara livsmedelssystem är en konsekvens av att mat och matproduktion ses som vilken annan handelsvara som helst och inte som en mänsklig rättighet. Vi har ett starkt globaliserat livsmedelssystem som gynnar ett storskaligt industriellt jordbruk, där en enda – oftast resurskrävande och dåligt klimatanpassad – gröda odlas och där konstgödsel, konstbevattning och kemiska bekämpningsmedel tillsätts i mängder. Systemet leder till att makt koncentreras hos ett fåtal transnationella företag som får kontroll över hela kedjan i livsmedelssystemet, från jord till bord. 

Vi har ett system som leder till negativ klimatpåverkan, skövling, stora utsläpp, minskad biodiversitet och omfattande död av pollinerare. Strukturer inbäddade i produktions- och handelsmodeller leder också till ökade orättvisa, mindre jämställdhet och kränkning av mänskliga rättigheter. Vi måste angripa dessa strukturella problem och systematiska ojämlikheter. Vi måste skapa demokratisk kontroll över mark och territorium, fröer och andra naturresurser för att komma till bukt med livsmedelssystemets hot mot klimatet, naturen och alla levande varelser i den. Alltså, SLUTA bidra till problemet.

Läs om fler åtgärder: Matsuveränitet och kunskapsutbyte!