Framtidsjordens policy för biståndsmedel, insamling och kapital

Framtidsjordens intäkter består av bidrag från Sida genom Forum Syd, gåvor från våra medlemmar för att täcka egeninsats samt gåvor från enskilda.

Även om Framtidsjordens program, information och praktikantverksamhet genomförs med svenska biståndsmedel så anser vi inte att vi arbetar med bistånd, hjälpverksamhet eller välgörenhet. Verksamheten bygger på samarbete, ömsesidighet och gemensamma visioner. Den bygger också på övertygelsen att det är medlemmarna i Asien och Sydamerika som har lokal erfarenhet och kunskap och därför är bäst lämpade att bestämma vad som ska göras och hur.

Insamling
Framtidsjorden åtar sig att samla in gåvor och bidrag i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling. Framtidsjorden ska alltid ha som princip att bedriva en etiskt försvarbar insamling beträffande marknadsföring och hantering av gåvor.

Hantering av gåvor

Ändamålsbestämda gåvor
Framtidsjorden får till största delen ändamålsbestämda medel från medlemmarna. Dessa medel ska användas för projekt och de verksamhetskostnader som projekt uppbär. Styrelsen fastställer egeninsatsen för storlek i % av projektbudgeten.
Vid andra gåvor som är ändamålsbestämda ska dessa användas inom det projekt som ändamålet anger enligt samma princip som egeninsats från medlemmar.

Tvistiga gåvor och återbetalning av gåvor
Om oklarheter skulle uppkomma kring en gåva återbetalar vi gåvan om vi bedömer att det finns grund. Vi bedömer detta från fall till fall. Fråga om återbetalning ska inkommit till Framtidsjorden senast 3 månader efter att gåvan lämnades för att vi ska behandla en eventuell återbetalning.

I de fall vi upptäcker troliga dubbelbetalningar, felbetalningar o. dyl. initierar vi kontakt med givaren för eventuell återbetalning.

Återbetalning sker från Framtidsjordens bankkonto direkt till givarens egna konto. Mottagarens konto ska då stå i givarens eget namn.

Framtidsjordens hållning rörande eventuella bestridande av testamenten är att testatorns yttersta vilja är uttryckt och ska följas enligt testamentet. Om bestridanden ändå uppstår kommer Framtidsjorden ta juridiskt stöd för att reda ut förhållandena. Varje bestridande bedöms från fall till fall av verksamhetsledaren som tar in juridiskt stöd vid behov.

Nekande till gåvor
Framtidsjorden kan tacka nej till gåvor från företag, organisationer eller privatpersoner som går emot vår vision och stadgar. Organisationer, personer och företag som aktivt arbetar inom verksamheter försämrar rättigheter för människor och miljö anses inte som lämpliga att stödja vårt arbete.

Framtidsjorden kan även neka givare om en motprestation krävs eller ställer villkor som Framtidsjorden inte kan uppfylla.

Avyttring av gåvor i form av fast egendom eller värdepapper
I de fall Framtidsjorden får gåvor antingen direkt eller via testamente i form av fast egendom eller lösöre ska dessa avyttras skyndsamt efter en extern värdering.

Om Framtidsjorden får värdepapper som strider mot kapitalplaceringspolicyn ska dessa avyttras snarast.

Frågor och klagomål
Vi hanterar frågor och klagomål skyndsamt och har som målsättning att sköta det på ett professionellt sätt. Enklare frågor besvaras direkt per telefon eller e-post. Större frågor eller klagomål hanteras av verksamhetsledaren. Framtidsjorden finns tillgänglig via bland annat telefon, e-post, Instagram och Facebook.

Gåvor från företag, organisationer och politiska partier
Grundregeln för alla gåvor är att avsändaren bör kunna anses ställa sig bakom våra frågor och vårt arbete. Företag, organisationer, politiska partier eller personer som inte står bakom vår vision och arbete är till exempel organ som arbetar med, verkar för eller är aktiva inom bekämpningsmedel, GMO, står för stora miljöfarliga utsläpp, bidrar till avskogning eller bryter mot mänskliga rättigheter.

Användning av underleverantörer
Framtidsjorden använder sig inte av underleverantörer för insamling av medel.

Pro bono-gåvor
Framtidsjorden kan ta emot pro bono-gåvor. Med pro-bono menas tjänster som utförs till förmån för Framtidsjorden utan betalning, i fall där tjänsten som erbjuds matchar Framtidsjordens behov.

Vi mottagande av pro bono-gåvor gäller samma som för andra gåvor; avsändaren bör kunna anses stödja våra frågor och vårt arbete.

Användande av Framtidsjordens namn eller loggor
Företag eller organisationer som vill använda Framtidsjordens namn eller logotype på webbplats eller i marknadsföringssyfte måste ha Framtidsjordens uttryckliga godkännande.

Kapital och kapitalplacering

Bank
Framtidsjorden ska välja bank utifrån att bankens etiska principer. Eftersom Framtidsjorden gör internationella transaktioner krävs att vi har en fullservicebank.

Placeringar
I de fall som Framtidsjorden har överskottslikviditet ska dessa placeras i en bank som har liknande värderingar som Framtidsjorden t ex Ekobanken.

Om Framtidsjorden placerar medel i obligationer, fonder eller aktier ska dessa följa deklarationer och konventioner som har undertecknats av Sverige inom områdena miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Dessutom ska bolag med verksamhet inom kategorierna bekämpningsmedel, GMO, vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi undvikas.

Konsolideringsgrad
Föreningen ska ha ett eget kapital motsvarande innevarande års egeninsats inom utvecklingssamarbetet. Till detta har föreningen en målsättning att ha medel för att täcka verksamhetens kostnader för 3 månader.

Föreningen ska maximalt ha ett kapital motsvarande egeninsats inom ingångna avtal samt verksamhetskostnader motsvarande 6 månader.

Fastställd av Framtidsjorden styrelse den: 2022-03-15