Kampen för klimatet!

Klimaträttvisa!

Det är nödläge för klimatet och vi måste ha en systemförändring NU! 

Genom vår externa och interna verksamhet tar vi ansvar för rättvis klimatomställning.

För Framtidsjorden Sverige innebär det:

 • Att klimaträttvisa och rättvis omställning ska genomsyra och prioriteras i all vår
  verksamhet.Så länge vi står inför en klimatkris ska Framtidsjorden utmana sig och sin omgivning att göra mer för att bekämpa
  den.
 • Att synliggöra och utmana system och normer som möjliggör klimatorättvisa,
  såsom diskriminering baserat på kön, hudfärg och identitet.
 • Att i samarbete med våra partners i Latinamerika och Sydasien fortsätta möjliggöra
  lokal omställning och klimatanpassning, inte minst genom att stödja kapacitetsutveckling
  gällande småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder.
 • Att öka validiteten hos olika
  gruppers kunskap för ökat utbyte och jämställt samarbete, samt att ta dessa kunskaper till Sverige.
 • Att fortsätta arbeta med våra samarbetspartners i deras kamp för tillgång till och
  att kunna delta i lokalt, nationellt och globalt beslutsfattande om klimatet. Samt att i
  Sverige bidra till en opinion för omställning.
 • Framtidsjorden Sverige ska i vår externa
  kommunikation förespråka klimaträttvisa och synliggöra kopplingen mellan
  klimatförändringar, omställning av jordbruket och en rättvis resursfördelning genom en
  intersektionell analys.
 • Att minimera föreningens och verksamhetens klimatavtryck, tillexempel genom att aktivt verka för att stödja matsuveränitet lokalt genom våra inköp, genom att fördjupa interna miljö- och hållbarhetsarbete, samt uppmuntra och stödja detta arbete hos
  samarbetspartners.
 • Att inspirera och motivera samhälleligt engagemang för klimaträttvisa, bland annat
  genom bildning i metoder för påverkan och omställning. Det är avgörande att vi verka för en stark och inkluderande miljörörelse, i Sverige och globalt, genom samarbeten och påverkansarbete.

Följ oss på sociala medier för löpande uppdateringar, analys och inspiration.

Verksamhet:
Under programperioden 2017-21 så ligger Framtidsjordens fokus på jordbrukets möjligheter och utmaningar.  Inom jordbruket skapar Framtidsjordens medlemmar både klimatanpassning och utsläppsminskning. Läs mer om hur våra medlemmar arbetar i Sydasien och Latinamerika. I Sverige vill vi lyfta dessa goda exempel på förändring för att öka kunskap, medvetenhet och engagemang även här. Vi uppmuntrar också beslutsfattare att fatta mer hållbara beslut.

Varför jordbruket?

Dagens globala livsmedelssystem (produktion, förädling, distribution och konsumtion) har en enorm klimatpåverkan och står för nästan en fjärdedel av de totala CO2-utsläppen. För att lösa klimatproblemet så måste vi ändra vårt livsmedelssystem. Läs mer i IPCC rapport från Augusti 2019, kapitel 5

Framtidsjorden stödjer utvecklingen av hållbara jordbrukstekniker. Ett hållbart livsmedelssystem ska fokusera på småskaliga producenters centrala roll. För att bekämpa klimatförändring, marginalisering och fattigdom, bevarande av kulturer och biodiversitet är det avgörande att säkra småbrukare, kvinnor och urfolks tillgång till mark och skog. Klimatfrågan är en rättvisefråga!

Vad vi behöver för att skapa en systemförändring inom jordbrukssektorn är:

Över hälften av världens mat produceras av småskaliga familjejordbrukare. De flesta av dessa jordbrukare är kvinnor. Utsatthet och diskriminering gör att dessa kvinnor kommer drabbas före och hårdare av klimatförändringarna än män.

Klimatfrågan är en jämställdhetsfråga:

Klimatkamp och kvinnokamp hör ihop!

På grund av den könsmaktsordning som finns i världen så drabbas kvinnor hårdare än män av klimatförändringarna. Orimligt och orättvist!

Genom Framtidsjordens arbete för landsbygdsutveckling och bevarande av kulturell och biologisk mångfald har vi märkt att jämställdhet är en förutsättning för hållbar klimatanpassning. Därför uppmanar vi till:

För en hållbar klimatanpassning är det avgörande att de kvinnor och icke-binära som drabbas inkluderas, deltar och tillåts äga de åtgärder som vidtas.

Ladda ner hela foldern Klimatkamp! Kvinnokamp! här.