Kampen för klimatet - Ät gott för klimatet

Dagens globala livsmedelssystem (produktion, förädling, distribution och konsumtion) har en enorm klimatpåverkan och står för nästan en fjärdedel av de totala CO2-utsläppen. För att lösa klimatproblemet så måste vi ändra vårt livsmedelssystem. (läs mer i IPCC rapport från Augusti 2019, kapitel 5)

Dagens ohållbara livsmedelssystem är en konsekvens av internationell och nationell politik på flera områden. Det är ett starkt globaliserat livsmedelssystem som gynnar ett storskaligt industriellt jordbruk, där en enda – oftast resurskrävande och dåligt anpassad – gröda odlas och där konstgödsel, konstbevattning och kemiska bekämpningsmedel används i stor utsträckning. Systemet leder till att makt koncentreras hos ett fåtal transnationella företag som får kontroll över hela kedjan i livsmedelssystemet, från jord till bord.

Vi har ett system som leder till negativ klimatpåverkan, skövling, stora utsläpp, minskad biodiversitet och omfattande död av pollinerare. Strukturer inbäddade i produktions- och handelsmodeller leder också till ökade orättvisa, mindre jämställdhet och kränkning av mänskliga rättigheter. Vi måste angripa dessa strukturella problem och systematiska ojämlikheter. Vi måste skapa demokratisk kontroll över mark och territorium, fröer och andra naturresurser för att komma till bukt med livsmedelssystemets hot mot klimatet, naturen och alla levande varelser i den.

Problemet finns i maten

…men också lösningen!

page1image2978224

Den goda maten

Framtidsjorden stärker hållbara initiativ att bruka jorden på. Våra medlemmar i Sydasien och Latinamerika visar vägen framåt genom agroekologi.

Agroekologi är ett sätt att odla, planera och driva lantbruk som bygger på lokala förutsättningar, kretsloppstänkande och biologisk mångfald (artrikedom bland både vilda och odlade arter).

Ett agroekologiskt jordbruk motverkar klimatförändringen samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för klimatanpassning och resiliens. Den agroekologiska modellen organiserar jordbruk, förvaltning och distribution med ett starkt rättighetsperspektiv. Ett hållbart livsmedelssystem ska fokusera på småskaliga producenters centrala roll. För att bekämpa klimatförändring, marginalisering och fattigdom, bevarande av kulturer och biodiversitet är det avgörande att säkra småbrukare, kvinnor och urfolks tillgång till mark och skog.

Framtidsjorden önskar hela världens befolkning en riktigt god måltid!

Klimatstrejk i Ladakh. Julia Bergmann praktikant på LEDeG demonstrerar i Leh.

Klimatstrejk i Ladakh. Julia Bergmann praktikant på LEDeG demonstrerar i Leh.