Kampen för klimatet!

Klimaträttvisa!

Det är nödläge för klimatet och vi måste ha en systemförändring. NU! 

Framtidsjordens fokus ligger på jordbrukets möjligheter och utmaningar. Inom jordbruket skapar Framtidsjordens medlemmar både klimatanpassning och utsläppsminskning. Läs mer om hur våra medlemmar arbetar i Sydasien och Latinamerika. I Sverige vill vi lyfta dessa goda exempel på förändring för att öka kunskap, medvetenhet och engagemang även här. Vi försöker också påverka beslutsfattare att fatta mer hållbara beslut.

Varför jordbruket?

Dagens globala livsmedelssystem (produktion, förädling, distribution och konsumtion) har en enorm klimatpåverkan och står för nästan en fjärdedel av de totala CO2-utsläppen. För att lösa klimatproblemet så måste vi ändra vårt livsmedelssystem. läs mer i IPCC rapport från Augusti 2019, kapitel 5

Framtidsjorden stödjer utvecklingen av hållbara jordbrukstekniker. Ett hållbart livsmedelssystem ska fokusera på småskaliga producenters centrala roll. För att bekämpa klimatförändring, marginalisering och fattigdom, bevarande av kulturer och biodiversitet är det avgörande att säkra småbrukare, kvinnor och urfolks tillgång till mark och skog. Klimatfrågan är en rättvisefråga!

Vad vi behöver för att skapa en systemförändring inom jordbrukssektorn är:

Över hälften av världens mat produceras av småskaliga familjejordbrukare. De flesta av dessa jordbrukare är kvinnor. Utsatthet och diskriminering gör att dessa kvinnor kommer drabbas före och hårdare av klimatförändringarna än män.

Klimatfrågan är en jämställdhetsfråga

Klimatkamp och kvinnokamp hör ihop!

På grund av den könsmaktsordning som finns i världen så drabbas kvinnor hårdare än män av klimatförändringarna. Orimligt och orättvist!

Genom Framtidsjordens arbete för landsbygdsutveckling och bevarande av kulturell och biologisk mångfald har vi märkt att jämställdhet är en förutsättning för hållbar klimatanpassning. Därför uppmanar vi till:

För en hållbar klimatanpassning är det avgörande att de kvinnor och icke-binära som drabbas inkluderas, deltar och tillåts äga de åtgärder som vidtas.

Ladda ner hela foldern Klimatkamp! Kvinnokamp! här.