Quiz: Vem föder oss?

Testa dina Kunskaper gällande hur vårt matproduktionssystem ser ut och vad som kan göras för att förändra det.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

Foto: “Who will feed us?”, ETC Group, 2017

1) Bilden ovan visar skillnaden i antalet olika frön som industrijordbruket använder sig utav och antalet frön som det småskaliga jordbruket använder sig utav. Vilket typ av jordbruk är mest anpassat för att klara av klimatförändringar?

Correct! Wrong!

I dagens industrijordbruk så odlas det mycket av ett få antal grödor. Detta skapar lite variation samt stor känslighet för klimatförändringar. Småbönder jobbar istället med väldigt många olika grödor och fröer som de sparar och delar med varandra. Källa: "Who will feeds us", ETC group, 2017.

2) Dagens jordbruksindustri är på många sätt ohållbar. Även fast jordbruksindustrin har mer resurser så föder småbönder en större andel av världens invånare. Hur stor del av världens befolkning föder småbönder och hur stor del av världens jordbruksresurser använder de för att göra detta?

Correct! Wrong!

Källa: "Who will feeds us", ETC group, 2017.

3) Den globala matmarknaden är idag främst styrd av stora jordbruksföretag. En grupp på fyra företag styr en stor andel av all handel utav jordbruksprodukter och denna grupp kallas för ABCD gruppen. Hur många procent av den globala handelsmarknaden av jordbruksprodukter styr denna grupp?

Correct! Wrong!

ABCD gruppen består av de fyra företagen: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill and the Louis Dreyfus Company. Pågrund av deras namn har de därför fått förkortningen ABCD. Cargill är det största av företagen och hade 2015 en omsättning på 120 biljoner dollar. Källa: Agrifood Atlas, 2017.

4) Industrijordbruken som använder de flesta utav jordbruksresurserna i världen, man skulle kunna tro att de föder en större andel av världens befolkning. Problematiken ligger i det spill som försvinner i produktionskedjan: från gröda till att maten ligger på din tallrik är långt ifrån effektiv. Hur många procent av de kalorier som framställs utav industrijordbruk når faktiskt tallriken och hur många procent försvinner längs vägen?

Correct! Wrong!

Källa: "Who will feeds us", ETC group, 2017. Se bild längst ner I Quizet.

5) Det finns en motrörelse mot företagens grepp om matproduktionen, många organisationer världen över arbetar för att flytta makten från företagen till småjordbrukare. Ett begrepp som ofta nämns är matsuveränitet. Det innebär folkets rätt till hälsosamma och kulturellt lämpliga livsmedel som produceras genom hållbara metoder samt deras rätt till att definiera sina egna livsmedel och jordbrukssystem. Detta begrepp var något som lanserade av en global sammanslutning av bönder 1996 och som idag har 182 medlemsorganisationer i 81 länder med över 200 miljoner medlemmar. Vad heter denna organisation?

Correct! Wrong!

La Via Campesina bildades 1993 av jordbrukarorgansationer från hela världen. 1996 lyfte de fram begreppen matsuveränitet på World Food summit. Det är ett kritiskt begrepp som inte endast handlar om matsäkerhet, dvs att ha mat, utan en kritik som berör hur maten framställts och vem som har makten över framställandet av den. Källa: viacampesina.org-> who are we?

6) Idag går nästan 800 miljoner människor hungriga och i den andra extremen är nästan 2 miljarder människor överviktiga. Amerikaner äter idag nästan 25 % mer än vad de behöver. Det nuvarande industriella jordbruket fortsätter att föda denna ojämlikhet. Hur många människor kommer vara överviktiga år 2030 om detta inte förändras?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Källa: "Who will feed us?", ETC Group 2017.

7) Inom jordbruksindustrin har ett fåtal stora transnationella företag mest makt, men det finns det även många som försöker förändra detta. När de sker olika protester kan det ha katastrofala följder. I Brasilien 2017 så förlorade 57 aktivister sina liv på grund utav deras kamp. De flesta av aktivisterna försökte skydda Amazonas och dess resurser. På vilken plats på listan av de farligaste industrierna att protestera mot kom jordbruket 2017?

Correct! Wrong!

Källa: Globalwitness report, "At what cost", 2018.

8) Allt kaffe som konsumeras i Sverige är importerat. I de länder där kaffe odlas använder man väldigt mycket gifter som inte hade accepterats inom EU. Dessa gifter är mycket skadliga för de som arbetar på kaffeodlingarna och för naturen. Därför är kaffe en utav de viktigaste varorna att köpa ekologiskt. Hur stor andel av kaffet som produceras i världen är ekologiskt?

Correct! Wrong!

Läs mer om vikten av att välja ekologiskt kaffe på "FAQ – skillnaden mellan ekologiskt och oekologiskt kaffe" på Naturskyddsföreningens hemsida.

9) För att producera kött behövs mycket åkermark. Foder behöver odlas till kor, grisar, höns och får. Hur stor andel av jordens åkermark används till köttproduktion?

Correct! Wrong!

Boskapssektorn är den i särklass enskilt största antropogena (av människan skapade) användare av mark. Den totala ytan ockuperat av bete motsvarar 26 procent av den isfria markbunden yta planet. Dessutom, den totala ytan tillägnad feedcrop produktion uppgår till 33 procent av den totala åkermarken. Sammanlagt svarar animalieproduktionen för 70 procent av all jordbruksmark. och 30 procent av den totala landytan på planeten. Källa: Who will feed us, ETC Group, 2017.

10) I köttdisken i din butik finns det kött från många olika djur. Djur ger upphov till olika mycket utsläpp av koldioxid. Vilket köttslag ger upphov till de största utsläppen?

Correct! Wrong!

I Sverige äter vi i genomsnitt 80 kilo kött per person och år. Dock så varierar klimatpåverkan stort mellan olika köttslag, Sverige ligger inte inte i topp, men samtidigt så äter vi mycket kött (I Indien äter man ca 5kg kött per person och år), till detta bör vi vara medvetna om att svenskarna har en ökande konsumtion av kött (ca 55kg 1965). Svaret på frågan är att JA det spelar roll vilket kött man äter. Så vad svenskar bör göra är 1: minska köttkonsumtionen totalt, sen välj köttprodukter med liten klimatpåverkan. Läs mer på: "Frågor och svar om kött och miljö", på naturskyddsförenings hemsida.

"Vem föder oss?"
Hmmm, detta gick ju långt ifrån fläckfritt. Det är verkligen tid för att läsa på lite om hur vår matproduktion går till? Kanske genom att beställa hem "Vad har du på tallriken" under Engagera sig->Beställa.
Lite kunde du alla fall, men det finns väldigt mycket mer att lära sig. Kolla in vårt nätverk "Makten över maten" för information och föreläsningar om vårt matsystem.
Detta gick ju ganska bra. Du har koll på vårt matsystem, men lär dig ännu mer genom vårt nätverk "Makten över maten".
Vilken expert! Du har stenkoll på läget. Dela med dig av dina kunskaper till dina vänner och se om de kan lika mycket som du?

Foto: “Who will feed us?”, ETC Group, 2017