Quiz: Vem föder oss?

Testa dina Kunskaper gällande hur vårt matproduktionssystem ser ut och vad som kan göras för att förändra det.

Quizet består utav 10 frågor så det är bara att köra igång.

Lycka till!

Foto: “Who will feed us?”, ETC Group, 2017

1) Bilden ovan visar skillnaden i antalet olika frön som industrijordbruket använder sig utav och antalet frön som det småskaliga jordbruket använder sig utav. Vilket typ av jordbruk är mest anpassat att klara av klimatförändringar?

I dagens industrijordbruk så odlas det mycket av ett få antal grödor. Detta skapar lite variation samt stor känslighet för klimatförändringar. Småbönder jobbar åt andra sidan med väldigt många olika grödor och fröer som de sparar och delar med varandra under många år. Källa: "Who will feeds us", ETC group, 2017.

2) Dagens sätt att producera mat är på, där stora företag endast fokuserar på vissa grödor är på många sätt ohållbart. Småbönder är trots det dem som föder de flesta av världens invånare men för att göra det använder de mindre jordbruksresurser än storindustrierna. Hur stor del av världens befolkning föder småbönder och hur stor del av världens jordbruksresurser använder det för att göra detta?

Källa: "Who will feeds us", ETC group, 2017.

3) Den globala matmarknaden är idag främst styrd av stora jordbruksföretag. En grupp på fyra företag styr en stor andel av all handel utav jordbruksprodukter. Denna grupp kallas ibland ABCD gruppen och är alla företag som grundades mellan 1818-1902. Hur många procent av den globala handelsmarknaden på jordbruksprodukter styr dessa fyra företag?

ABCD gruppen består av de fyra företagen: Archer Daniels Midland, (ADM), Bunge, Cargill and the Louis Dreyfus Company. Pågrund av deras namn har de därför fått förkortningen ABCD. Cargill som är det största av företagen och hade 2015 en omsättning på 120 biljoner dollar. Källa: Agrifood Atlas, 2017.

4) Industrijordbruken som använder de flesta utav jordbruksresurserna i världen skulle man kunna tro kan föda en större del utav världens befolkning. Problematiken här ligger i det spill som försvinner längs med produktionskedjan. Kedjan inom industrijordbruken från gröda till att maten ligger på din tallrik är långt ifrån effektiv. Hur många procent av de kalorier som framställs utav industri jordbruken når faktiskt din tallrik och hur många procent försvinner längs vägen?

Källa: "Who will feeds us", ETC group, 2017. Se bild längst ner I Quizet.

5) Som en motrörelse mot de stora företagens extrema grepp om matproduktionen jobbar flertalet organisationer världen över med att flytta denna makt från företagen till småjordbrukare. Ett av de begrepp som då ofta nämns är matsuveränitet. Det innebär folkets rätt till hälsosamma och kulturellt lämpliga livsmedel som produceras genom hållbara metoder samt deras rätt till att definiera sina egna livsmedel och jordbrukssystem. Detta begrepp var något som lanserade av en stor global sammanslutning av bönder 1996 och som idag har 182 medlemsorganisationer i 81 länder med över 200 miljoner medlemmar. Vad heter denna organisation?

La Via Campesina bildades 1993 av jordbrukarorgansationer från hela världen. 1996 lyfte de fram begreppen matsuveränitet på World Food summit. Detta som ett kritiskt begrepp mot att det inte endast handlade om matsäkerhet, dvs att ha mat, utan en kritik om hur maten framställts och vem som har makten över framställande av den. Källa: viacampesina.org-> who are we?

6) Idag går nästan 800 miljoner människor hungriga och i den andra extremen är nästan 2 miljarder människor överviktiga idag. Amerikaner äter idag nästan 25 % mer än de behöver. Det nuvarande industriella jordbruket fortsätter att föda denna ojämlikhet. Om detta fortsätter hur många människor kommer vara överviktiga år 2030?

Källa: "Who will feed us?", ETC Group 2017.

7) Inom jordbruksindustrin, där ett fåtal stora transnationella företag har den mesta kontrollen, finns det även många som protesterar mot hur situationen ser ut. Dessa protester slutar ofta med katastrofala resultat och där i Brasilien 2017, 57 aktivister förlorade livet som en del utav deras kamp. De flesta av dessa var i försök att skydda Amazonas och deras resurser. På vilken plats för listan av farligaste industrierna att protestera mot kom jordbruket 2017?

Källa: Globalwitness report, "At what cost", 2018.

8) Allt kaffe som konsumeras i Sverige är importerat. I de länder där kaffe odlas, t.ex Brasilien, använder man väldigt mycket gifter som inte hade accepterats inom EU. Dessa gifter är mycket farliga för de som arbetar på kaffeodlingarna samt för naturen överlag. Därför är kaffe en utav de viktigaste varorna att köpa ekologiskt. Hur stor andel av kaffet som produceras i världen är ekologiskt?

Läs mer om vikten av att välja ekologiskt kaffe på "FAQ – skillnaden mellan ekologiskt och oekologiskt kaffe" på Naturskyddsföreningens hemsida.

9) För att producera kött behövs mycket åkermark. Kor och får ska beta och foder ska odlas till kor,grisar, höns och får. Hur stor andel av jordens åkermark används till köttproduktion?

Boskapssektorn är den i särklass enskilt största antropogena (av människan skapade) användare av mark. Den totala ytan ockuperat av bete motsvarar 26 procent av den isfria markbunden yta planet. Dessutom, den totala ytan tillägnad feedcrop produktion uppgår till 33 procent av den totala åkermarken. Sammanlagt svarar animalieproduktionen för 70 procent av all jordbruksmark. och 30 procent av den totala landytan på planeten. Källa: Who will feed us, ETC Group, 2017.

10) I köttdisken i din butik finns det kött från många olika djur. Djur ger upphov till olika mycket utsläpp av koldioxid. Vilket köttslag ger upphov till de största utsläppen?

I Sverige äter vi i genomsnitt 80 kilo kött per person och år. Dock så varierar klimatpåverkan stort mellan olika köttslag, Sverige ligger inte inte i topp, men samtidigt så äter vi mycket kött (I Indien äter man ca 5kg kött per person och år), till detta bör vi vara medvetna om att svenskarna har en ökande konsumtion av kött (ca 55kg 1965). Svaret på frågan är att JA det spelar roll vilket kött man äter. Så vad svenskar bör göra är 1: minska köttkonsumtionen totalt, sen välj köttprodukter med liten klimatpåverkan. Läs mer på: "Frågor och svar om kött och miljö", på naturskyddsförenings hemsida.

Foto: “Who will feed us?”, ETC Group, 2017