Systemförändring inom jordbruket!

Säkra matsuveräniteten!

Skapa förutsättningar för lokal matsuveränitet – en matproduktion byggd på agroekologiska principer skulle möjliggöra både minskade utsläppen och säkerställa klimatanpassning.

Matsuveränitet betyder att makten över maten ska vara lokal. Vi behöver behandla mat som en mänsklig rättighet och som kärnan i våra kulturer, inte som en handelsvara vilken som helst. Gör vi det så kommer vi få en helt annan syn på matproduktion. Vi kommer värdesätta kunskapen hos dem som producerar maten och se jordbruket som en del i ekosystemet. Agroekologi är ett sätt att odla, planera och driva lantbruk som bygger på lokala förutsättningar, kretsloppstänkande och biologisk mångfald (artrikedom bland både vilda och odlade arter).

Läs om fler åtgärder: Mindre exportjordbruk och kunskapsutbyte!