Mål 2: Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
Mål 2: Ingen hunger

En stor del av världens befolkning är idag undernärda och lider av hunger trots att det egentligen finns näringsrik, bra mat som skulle kunna räcka till alla. Problemet ligger i hur vi hanterar, konsumerar och delar den mat som finns. För att lösa detta problem krävs insatser och förändringar från flera håll, bland annat jordbrukssektorn.

Framtidsjorden arbetar för att främja småbrukare och familjejordbruk istället för storskaliga industriella jordbruk med monokulturer. Det industriella jordbruket medför stora problem både miljömässigt och socialt, då det bland annat orsakar förlust av biologisk mångfald och ger några få personer kontroll över kapital och land. Oftast är det inte heller lokalbefolkningen som får ta del av eller har råd att köpa det livsmedel som odlas på de industriella jordbruken då det exporteras till andra länder där kapitalet finns. Istället är det småbrukare som försörjer den största delen av invånarna i det Globala Syd.

Att stärka småbrukares rätt till mark och grödor, skapa nätverk för fröbanker, och sprida kunskap om grödor och odlingstekniker som ger en mer tålig och varierad skörd är några sätt man inom Framtidsjordens projekt jobbar för att nå mål 2 – ingen hunger.


Delmål:

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast  2025 nå de internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

2.b Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

2.c Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser