Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För att nå en hållbar utveckling krävs omställningar på många håll, bland annat en omställning i människors konsumtions- och produktionsmönster. Den konsumtion och produktion som finns idag har på flera sätt en negativ inverkan på den hållbara utvecklingen, både miljömässigt och socialt. Samtidigt som en stor del av världens befolkning lider av hunger och näringsbrist så slängs cirka en tredjedel av all mat som produceras. Mycket av den konsumtion och produktion som sker idag är ohållbar och tär mer på jordens resurser än vad vi har råd med för att nå en hållbar utveckling. Konsekvenserna av överkonsumtion och produktion drabbar dessutom oftast den fattigare befolkningen som historiskt sett inte stått för denna konsumtion.

Framtidsjorden arbetar för att sprida medvetenhet kring hur hållbar konsumtion och produktion går till, hur våra konsumtionsval i Sverige påverkar miljön och människor i andra länder, samt hur produktionen av livsmedel kan bli mer hållbar. I Asien och Latinamerika fokuserar mycket av Framtidsjordens projekt på matsuveränitet, agroekologi och landsbygdsutveckling där man bland annat arbetar med småbrukare. I Sverige följer arbetet samma linje och handlar om att informera om just matproduktion, matsuveränitet och hur man kan göra medvetna och hållbara val när det kommer till livsmedel. Informationsturnén Lära av Syd är ett sätt som denna information sprids på då nätverksorganisationer från Asien och Latinamerika bjuds in för att föreläsa om deras erfarenheter och kunskaper bland annat vad gäller jordbruk och matsuveränitet. Genom detta utbyte skapas en ökad förståelse för hur våra konsumtionsmönster i Nord hänger samman med och påverkar vad som sker i Syd.

Delmål:
12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.c Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.