Argentina
Grupo Pereyra
Framtidsjorden samarbetar med en organisation i Argentina, Grupo Pereyra. Organisationen finns i Buenos Aires men arbetar även på andra platser i landet.
Grupo Pereyra

Grupo Pereyra bildades 1989 av en grupp argentinska lärare, agronomer, fysiker och konstnärer vars vägar möttes i kampen att skydda naturreservatet Costanera Sur i Buenos Aires. Med ekologiskt jordbruk, alternativa energikällor och miljöpedagogik i åtanke valde några i gruppen att fortsätta att arbeta illsammans och Parque Provincial Pereyra Iraola blev platsen där man utvecklade sina idéer, därav gruppens namn.

Grupo Pereyra arbetar idag med miljöundervisning, miljöarbete, ekologiskt jordbruk och hållbar turism i marginaliserade områden i Argentina, framför allt i av Buenos Aires förorter. Sedan början av 1990-talet är pedagogiken på Pereyra inriktad på ekologi och miljöengagemang som utgår från barnens egen verklighet. Genom lekar och andra aktiviteter som väcker upptäckarlust och stärker barnens själv-förtroende lär de sig att bli medvetna om naturen och om sin egen omgivning. Pereyra är en mobil natur-skola som inte har en egen skolbyggnad. Verksamheten bedrivs där barnen redan finns, i samarbete med olika skolor. Utbildningen i Pereyra, som alltid utgår från deltagarnas egna erfarenheter, har ett aktivt förhållningssätt och är kritiskt granskande. På detta sätt ökas medvetenheten om och förståelsen för miljön. Organisationen menar att miljön är en kombination av naturen och det sociala eftersom människan är en del av naturen på samma sätt som naturen är en del av människan. En annan del av Grupo Pereyras arbete handlar om hållbar turism där man vill verka för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling av turismen i regionen. Också här är basen för arbetet eko-kommunikation och miljöutbildning. Man arbetar bland annat med workshops om ekoturism, genusfrågor och lokalt deltagande för att öka medvetenheten och engagemanget. Förutom att bygga upp och stärka kunskapen lokalt arbetar organisationen med utåtriktad information och aktiviteter. Det handlar om allt från att informera om fördelarna med ekologiskt odlad mat och vikten av att bevara den biologiska mångfalden till att arrangera guidade turer med häst genom Parque Pereyra.

Kontakta Pereyra:
info@grupopereyra.org
www.grupopereyra.org