Agroekologi och skogsjordbruk

CEUTAskogsjordbruksmall

Skogsjordbruk är ett begrepp för odling tillsammans med träd och agroekologi är ett helhetssystem för lantbruk och matproduktion som binder samman ekologi, kultur och ekonomi för att skapa hållbart lantbruk, sund miljö och bärkraftiga landsbygdssamhällen.

I Uruguay är projektet en pilotverksamhet för skapa kunskap och medvetenhet om att jordbruket behöver utvecklas för att klara klimatförändringar och miljöpåverkan. Odlingssystemet är ganska okänt där. Verksamheten genomförs med ca 100 i medlemmarna i det nationella agroekologinätverket och föreningen för landsbygdsutveckling. En grundutbildning i skogsjordbruk och rådgivning till familjejordbrukare genomförs.

I södra Brasilien har CETAP och Centro Ecológico arbetat med utveckling av familjejordbrukares skogsjordbruk under många år. I Brasilien deltar 10 grupper av familjejordbrukare. Gemensamt tar de fram en kartläggning om sina erfarenheter för att ta reda på om träd i odlingarna och odlingar i skog kan öka inkomsterna, minska erosionen eller förbättra systemens resiliens. Utifrån studien planeras rådgivning till jordbrukarna och utbyten. Det genomförs också utåtriktade seminarium för att sprida kunskap om metoderna och öka stödet för skogsjordbrukssystem.

Projektet är också inriktat på att jordbrukarna ska odla fler sorters växter och utveckla förädling av frukter och annat för försäljning och egen konsumtion. Detta är speciellt riktat till kvinnogrupper. För att öka kunskapen om skogsjordbruk och få större genomslag genomförs utbyten med konsumenter och projektdeltagarna presenterar verksamheten på nationella möten.

Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att stärka skogsjordbruk, sprida erfarenheter och kunskap om skogsjordbruksmetoder samt öka ungdomars kunskap om dessa.

Vem genomför projektet?
Projeket genomförs av tre organisationer; Centro Uruguayo de Técnologias Apropriadas – CEUTA i Uruguay, Centro de Técnologias Alternativas Populares – CETAP och Centro Ecológico i Rio Grande do Sul, Brasilien

Hur kan du stödja projektet?
Du kan stödja projektet genom att ge en gåva till Framtidsjorden på 90 02 18 -9 märk inbetalning ”CEUTA-CETAP – Centro Ecologico”.

Du kan även engagera dig i vängruppen för Centro Ecologico.